Vad är omklassificering?

Vad är omklassificering?

Vad är omklassificering?

Om företaget beslutar att avyttra eller utrangera en anläggningstillgång ska tillgången inte omklassificeras till en omsättningstillgång. En omklassificering ska dock göras om en materiell anläggningstillgång hyrs ut och företaget rutinmässigt säljer sådana tillgångar vid hyresperiodens slut.

Hur bokföra tillgångar?

Omsättningstillgångar delas ibland upp i omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Omsättningstillgångar I syftar främst till likvida medel och kundfordringar, medan omsättningstillgångar II syftar till varulager. Samtliga tillgångar bokförs i debet i balanräkningen.

Hur bokföra byggnadsinventarier?

Dessa i sin tur brukar bokföras under olika konton beroende på vad det är för något som t.ex.:

  1. Maskiner, 1211.
  2. Byggnadsinventarier, 1222.
  3. Bilar och transportmedel,1240.
  4. Datorer, 1250.
BE

Vad ingår i anskaffningsvärdet inventarier?

Förutom utgiften för själva inventariet består anskaffningsvärdet av samtliga utgifter som uppkommer för att förvärva inventariet, exempelvis utgifter för installation, frakt, tull och konsulttjänster.

Vad är flerdimensionell bokföring?

Flerdimensionell redovisning innebär att de affärshändelser som bokförs struktureras upp i flera olika dimensioner, vilket brukar vara användbart till ett företags, myndighets och församlings internredovisning.

Relaterade inlägg: