Vad är en lastbärare?

Vad är en lastbärare?

Vad är en lastbärare?

Lastbärare är något som håller ihop en mängd gods exempelvis under transport och vid lagring. Lastbärare som tillverkats enligt en standard, exempelvis ISO, kallas för standardiserade lastbärare.

Vilka 4 transportslag finns det?

De fyra huvudsakliga transportslagen, väg, järnväg, sjöfart och flyg, står för majoriteten av världens godstransporter.

Vad finns det för transporter?

Olika typer av transporter

  • Bilateraltransport. Transport av gods mellan två stater varav fordonet är registrerat i den ena. ...
  • Transittransport. Transport av gods genom ett land utan att gods lastas eller lossas. ...
  • Tredjelandstransport. ...
  • Cabotagetransport. ...
  • Kombinerad transport.

Vad är farligt gods med hög riskpotential?

Vad ingår i transportsektorn?

Vilka berörs av Security vid transport av farligt gods?

Vem utövar tillsyn när det gäller Skyddsplaner ADR?

Vad räknas inte som yrkestrafik?

Vad menas med cabotage?

Relaterade inlägg: