Vad är Vedergällningsprincipen?

Vad är Vedergällningsprincipen?

Vad är Vedergällningsprincipen?

Enligt vedergällningsprincipen bör människor straffas för att de gjort sig förtjänta av straffet, alldeles oavsett vilka konsekvenser det får i framtiden. Att bestraffning, i synnerhet fängelsestraffet, leder till social utslagning, stigmatisering och ännu mer brottslighet bör således inte spela någon roll.

Vad är ett straffvärde?

Hur allvarligt ett brott är i relation till andra brott. Straffet för det enskilda brottet bestäms inom straffskalan för brottet och med hänsyn till bland annat den skada som brottet medfört. Ringa stöld har ett lägre straffvärde än stöld.

Vad är Preventionsteorier?

Den tyske filosofen Immanuel Kant menade att straffet är en nödvändig rättsföljd av det begångna brottet, en vedergällning. Straffet fungerar hos Kant inte som ett medel för ett gott syfte, som förespråkare av preventionsteorin anser. Istället handlar straffen endast om rättvisa.

Hur lång tid är livstid i Sverige?

Livstidsstraffet är formellt livsvarigt. Den som har dömts till livstids fängelse får dock normalt sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt straff efter att ha avtjänat en viss tid av straffet.

Hur räknar man ut straffvärde?

Både straffvärdet och straffmätningsvärdet består av ett antal böter eller en viss tid i fängelse, exvis "150 dagsböter" eller "2 år och sex månaders fängelse". Antalet böter är mellan . Skulle straffvärdet eller straffmätningsvärdet anses högre än 150 dagsböter övergår man till att räkna fängelsetid.

Vad är syftet med vedergällning?

Retributiva straffteorier (eller vedergällningsteorier), som utgår från att straffet utgör en sorts hämnd eller vedergällning, tillhör denna kategori. De relativa straffteorierna utgår istället från att straffets syfte tjänar ett praktiskt ändamål, främst att förebygga brott.

Relaterade inlägg: