Hur blir man av med sin förvaltare?

Hur blir man av med sin förvaltare?

Hur blir man av med sin förvaltare?

Om du inte längre vill ha någon förvaltare, kan du antingen prata med överförmyndaren i din kommun eller skriva direkt till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett på tingsrätten om detta, utan det räcker att du: skriver att du inte längre vill ha förvaltare. anger ditt namn och personnummer.

Vart skickas läkarintyg om förvaltarskap?

Bifoga eventuellt läkarintyg Vanligtvis ska en läkare intyga att du behöver förvaltare. Bifoga intyget när du skickar ansökan till tingsrätten.

Vem utövar tillsyn över förmyndare gode män och förvaltare?

Att vara förordnad förmyndare, god man eller förvaltare (s.k. ställföreträdare) är oftast ett ideellt uppdrag. Kommunen har i uppdrag att genom förtroendevalda överförmyndare eller överförmyndarnämnder utöva tillsyn över ställföreträdare. Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndarna.

Vad får man göra om man förvaltare?

Vad gör en förvaltare?

  • Bevaka rätt: Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. ...
  • Förvalta egendom: Ställföreträdaren sköter den ekonomiska ekonomiska förvaltningen, men kan också förvalta specifik egendom.

Vem beslutar om förvaltare?

Den hjälpbehövande, dennes närmaste släktingar eller om det finns god man förordnad är behöriga att ansöka om förvaltare. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren. Ansökan skickas till tingsrätten som fattar beslut om anordnade av förvaltarskap.

Hur fungerar förvaltarskap?

Förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller gåva given med särskilda villkor om att den inte omfattas av förvaltarskapet.

Vad har en förvaltare för skyldigheter?

Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer. Din uppgift innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående.

Vad gäller vid förvaltare?

Det är förvaltaren ensam som bestämmer över den egendom som uppdraget gäller. Den som fått en förvaltare får dock själv förfoga över vad han eller hon förvärvat genom eget arbete efter förordnandet. Huvudregeln är att bankkonton som omfattas av förvaltarskap är överförmyndarspärrade.

Hur mycket får en förvaltare?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Kan man ha två förvaltare?

Skillnaden beror på ditt hjälpbehov. Du kan bara få en förvaltare om en god man inte är en tillräcklig hjälp för dig. Domstolen kan bestämma att ge dig en förvaltare mot din vilja.

Relaterade inlägg: