Kan skolsköterskan skicka remiss?

Kan skolsköterskan skicka remiss?

Kan skolsköterskan skicka remiss?

Ibland skriver elevhälsan remiss till någon mottagning. Det kan vara till bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen, en logopedmottagning eller en barnläkarmottagning. För att elevhälsan ska skriva en remiss behöver du som vårdnadshavara ge ditt samtycke. Det betyder att du godkänner att remissen skickas.

Vad är elevhälsans uppgifter i skolan?

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vem är huvudman för elevhälsan?

Huvudmannen organiserar elevhälsan utifrån lokala förhållandena. Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Vad är mitt uppdrag som skolsköterska?

elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolskö- terska, psykolog och kurator.

Hur fungerar EHT?

Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan. I elevhälsoteamen är rektorn ordförande.

Vad menas med Ehm?

Svaret är EHM, elevhälsomötet, som i en strukturerad modell bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.

Varför en Elevhälsoplan?

Planen syftar till att all personal inom de olika verksamheterna ska vara delaktiga och ha en gemensam syn på vad elevhälsa och elevhälsoarbete är. Målet kopplas till systematik, rutiner, struktur, ansvar, trygg miljö, lärande, utveckling och hälsa.

Vem kan skicka remiss till logoped?

Utredning och arbete med språkstörning för små barn görs av logoped. Till en logoped i regionen kommer barnet via remiss från exempelvis BVC eller skolläkare eller egen remiss från vårdnadshavarna.

Har en skolsköterska tystnadsplikt?

Du har rätt att träffa någon som jobbar på elevhälsan utan att dina lärare, föräldrar eller andra vårdnadshavare får veta det. De som jobbar där berättar inte för andra personer vad ni pratar om. De har så kallad tystnadsplikt.

Vad är en skolsköterska uppgift?

Följa upp skolfrånvaro, och erbjuda stöd så att barn vill och kan vara i skolan. Ge information till elever för att de ska kunna ha bra levnadsvanor. Barn behöver kunskap för att kunna mår bra, både nu och när de är äldre. Arbeta tillsammans med övrig personal i skolan mot kränkande behandling.

Vad är ett Elevhälsomöte?

Modellen, EHM, elevhälsomötet är en strukturerad modell vilken bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.

Varför Ehm?

Genom att regelbundet genomföra EHM skapas strukturerade rutiner för arbetet med elevers utveckling, lärande och hälsa i samverkan mellan lärare och elevhälsans professioner. Resultatet blir ett lugn i organisationen och en tydlighet kring var och när arbetet sker, vem eller vilka som deltar samt varför.

Relaterade inlägg: