Vad menas med begreppet tillförlitlighet?

Vad menas med begreppet tillförlitlighet?

Vad menas med begreppet tillförlitlighet?

Tillförlitlighet (engelska: dependability) är en sammanfattande term som omfattar driftsäkerhet (engelska: Availability performance) och dess påverkande faktorer: funktionssäkerhet (engelska: Reliability performance), underhållsmässighet (engelska: Maintainability performance) och underhållssäkerhet (engelska: ...

Vad betyder pålitlig på svenska?

Betydelse: Som man kan lita på, sätta förtröstan till. Både om person och sak.

Hur mäter man reliabilitet?

Reliabilitet avseende tester kan mätas på flera olika sätt. Vid test-retest-reliabilitet utför man upprepade mätningar på samma sätt, och mäter sedan samvariationen – korrelationen – mellan de olika mättillfällena.

Har en tendens?

tendens = nyhögtyska tendenz, av franska tendence, till latin tendere, spänna, sträcka, sträva (jämför pretendent, tender; urbesläktat med tänja); alltså egentligen: spänning, strävande.

Vad menas med ordet trångsynt?

Trångsynthet betyder i stort sett samma sak som inskränkthet.

Vad betyder uppjagad?

Fornnordiskt namn sammansatt av gudanamnet Ing och ett led som betyder berömd: Ings berömde kämpe.

Vad betyder ordet varsko?

Varsko betyder ungefär detsamma som förebåda.

Vad är homogenitet reliabilitet?

En annan sak som påverkar hur hög reliabiliteten blir är graden av samstämmighet mellan testuppgifterna, det vill säga i vilken mån de mäter samma sak. Denna samstämmighet kallas homogenitet. En hög homogenitet är en förutsättning, men ingen garanti, för en hög reliabilitet.

Hur uppnår man reliabilitet?

7 steg för högre reliabilitet och validitet

  1. Formulera korta, klara och koncisa frågor och svarsalternativ.
  2. Använd ett enkelt och direkt språk.
  3. Se till att definiera abstrakta ord och termer. ...
  4. Gör enkäten kort och koncist för ökat deltagande.
  5. Ge en tydlig tidsram före det att respondenten genomför enkäten.

Relaterade inlägg: