Hur gör man ett snyggt försättsblad?

Hur gör man ett snyggt försättsblad?

Hur gör man ett snyggt försättsblad?

Snygga försättsblad till dina dokument

 1. VÄLJ MENYFLIKEN INFOGA. Att infoga ett försättsblad i Word 2007 är mycket enkelt. ...
 2. VÄLJ FÖRSÄTTSBLAD. I menyfliksområdet Sidor klickar du. ...
 3. ANVÄND FÄLTEN. I försättsbladet finns det färdiga fält som du använder dig av för att skriva in information. ...
 4. ANGE DATUM.
BE

Vad ska vara med på ett försättsblad?

Försättsblad med uppgifter om examensarbetet:

 • Arbetets titel på det språk rapporten är skriven, vanligen engelska.
 • Frivilligt: titel på det andra språket, vanligen svenska.
 • Ditt namn, eventuellt din e-postadress på KTH.
 • Frivilligt: Exjobbsämne och program.
 • Handledares och examinators namn.
 • Frivilligt: uppdragsgivare.

Vad är brödtext i Word?

Om du har använt rubrikformat för rubrikerna i dokumentets brödtext visas dessa i navigeringsfönstret. Rubriker som finns i tabeller, textrutor eller i sidhuvuden och sidfötter visas inte i navigeringsfönstret. Klicka på Bläddra bland rubrikerna på dokumentfliken i navigeringsfönstret.

Hur ska bilagor numreras?

I innehållsförteckning skall också ”kapitlet” referenser och bilagor anges. Bilagorna har egen sidnumreringsordning och därför anges inte sidnummer för dessa i innehållsförteckningen. Om bilagorna är många kan i innehållsförteckningen en bilageförteckning anges.

Vad ska finnas i bilagor?

Sidnumrera gärna bilagorna – det underlättar för läsaren. I innehållsförteckningen bör även bilagans titel anges. Då det gäller källhänvisningar finns det olika system att välja mellan, till exempel Harvard-, Oxford- eller Vancouversystemet. Det viktigaste är att vara konsekvent och att ha läsaren i åtanke.

Hur gör man försättsblad i Word?

Infoga försättsblad

 1. Klicka på Försättsbladet på fliken Infoga.
 2. Klicka på ett av layoutalternativen i försättsbladsgalleriet. När du har infogat ett försättsblad kan du ersätta exempeltexten med egen text genom att klicka på ett område på försättsbladet, t. ex. rubriken, för att markera detta och sedan skriva in texten.

Hur gör man radbrytning i Word?

Ett stycke i Word är allt som finns mellan två Enter-tryckningar. Om du vill byta rad utan att det blir nytt stycke (s.k. manuell radbrytning), tryck ”Shift” ( ) och ”Enter”.

Relaterade inlägg: