Vad betyder divergens och konvergens?

Vad betyder divergens och konvergens?

Vad betyder divergens och konvergens?

Konvergens är när några ting konvergerar, dvs. strålar samman, löper ihop, närmar sig varandra. Motsatsen är divergens.

Vad är divergens och konvergens?

Divergens, när vindarna över land och hav delar på sig, är gynnsamt för bildandet av sjöbris. Konvergens, när luften pressas samman vid kusten, hämmar bildandet av sjöbris. Nordliga vindar ger kraftigare sjöbris på Västkusten, sydliga vindar ger bättre förutsättningar för sjöbris på ostkusten.

Vad betyder konvergenskriterier?

Konvergenskriterierna, även kända som Maastrichtkriterierna, är fyra kriterier som varje medlemsstat inom Europeiska unionen som inte har euron som valuta måste uppfylla för att kunna införa den gemensamma valutan.

Varför finns konvergenskriterier?

Konvergenskriterierna säkerställer att medlemslandet är redo att införa euron och att det kan ansluta sig till euroområdet utan att det medför några ekonomiska risker för vare sig medlemslandet eller euroområdet. Kriterierna anges i artikel 140.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Vad innebär konvergent?

Konvergera betyder ungefär stråla samman, närma sig varandra, sammanfalla eller överensstämma.

Relaterade inlägg: