Vad är CYP3A4 hämmare?

Vad är CYP3A4 hämmare?

Vad är CYP3A4 hämmare?

Hämning av CYP-enzym Exempelvis är erytromycin en stark hämmare av CYP3A4 (påverkar bland annat metabolismen av simvastatin, karbamazepin och ciklosporin) och fluoxetin en stark hämmare av CYP2D6 (påverkar bland annat metabolismen av kodein, metoprolol och många antidepressiva).

Vad innebär begreppet farmakodynamik?

Farmakodynamiska begrepp Pharmacodynamics: Farmakodynamiken beskriver vad läkemedlet gör med kroppen. Beskriver vad som påverkar läkemedlets verkningsmekanism, samband mellan dos och farmakologisk effekt och mellan dos och biverkningar.

Hur kan man mäta halten av ett läkemedel i kroppen?

Vanligt är att man mäter kreatinin som bildas vid nedbrytning av kreatin. Det beror på att huvuddelen av kreatininet utsöndras via filtration i glomerulus. Det som passerar filtret fortsätter vidare i nefronet (den minsta enheten i njuren), där urinen koncentreras för att sedan utsöndras.

Hur absorberas ett läkemedel?

Läkemedel absorberas i allmänhet bäst när det tas på tom mage. I huvudsak absorberas läkemedel i tunntarmen medan läkemedlets upptag i magsäcken är litet. Ett läkemedel som tagits i samband med mat transporteras långsammare till tunntarmen.

Vad är interaktion läkemedel?

Med interaktioner avses situationer där ett läkemedel ändrar effekten av ett annat läkemedel. Slutresultatet kan vara att det senare läkemedlets effekt förstärks eller försvagas. I vissa fall uppkommer en effekt som inte framträder i vanligt tillstånd.

What is CYP3A4?

CYP3A4 is a member of the cytochrome P450 family of oxidizing enzymes. Several other members of this family are also involved in drug metabolism, but CYP3A4 is the most common and the most versatile one. Like all members of this family, it is a hemoprotein, i.e. a protein containing a heme group with an iron atom.

Is sex a major determinant of CYP3A4 expression in human liver?

^ Wolbold R, Klein K, Burk O, Nüssler AK, Neuhaus P, Eichelbaum M, Schwab M, Zanger UM (October 2003). "Sex is a major determinant of CYP3A4 expression in human liver". Hepatology. –88. doi: 10.1053/jhep.3.

What is the turnover rate of human CYP3A4?

Estimates of the turnover rate of human CYP3A4 vary widely. For hepatic CYP3A4, in vivo methods yield estimates of enzyme half-life mainly in the range of hours, whereas in vitro methods give estimates from 26 to 79 hours.

What is the PMID for CYP3A4?

PMID . ^ Wolbold R, Klein K, Burk O, Nüssler AK, Neuhaus P, Eichelbaum M, Schwab M, Zanger UM (October 2003). "Sex is a major determinant of CYP3A4 expression in human liver".

Relaterade inlägg: