Vad heter lagen som styr journalföringen?

Vad heter lagen som styr journalföringen?

Vad heter lagen som styr journalföringen?

Lagar som styr journalföring och informationshantering inom hälso- och sjukvård. Patientdatalagen SFS 2008:355. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40.

Vilka uppgifter bör sjuksköterskan dokumentera i Omvårdnadsjournalen?

I omvårdnadsjournalen ansvarar sjuksköterskan för dokumentation av beslutade omvårdnads- och sjukvårdande insatser. Omvårdnadspersonal ansvarar för att dokumentera och informera sjuksköterskan vid eventuella förändringar av vårdtagarens tillstånd utifrån Hälso och sjukvårdslagen.

Får sjuksköterskor alltid ta del av en patients journal?

1 § Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Vad är syftet med Omvårdnadsdokumentation?

Sjuksköterskan svarar för samordningen av omvårdnadsinsatserna. Omvårdnadsjournalen är ett stöd för de personer som ansvarar för den boendes vård. Syftet med omvårdnadsdokumentationen är att den ska bidra till trygghet för vårdtagaren, anhöriga och personal.

Vad innebär rapportering för undersköterska?

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört en vårdskada eller hade kunnat göra det. Rapporteringen ska göras till vårdgivaren.

Vad ska patientjournalen innehålla enligt patientdatalagen?

Patientjournalen ska innehålla en första bedömning av patienten och därefter återkommande bedömningar som bygger på till exempel intervjuer av patienten och/eller närstående, observationer och olika undersökningar eller tidigare journaler.

Vem har rätt att läsa dokumentationen?

Det som står i patientjournalen skyddas av sekretess. Det innebär att alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dem. Det är bara den personal som deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården som har rätt att läsa journalen.

Vem får ta del av patientuppgifter enligt patientdatalagen?

Bara behörig personal får ta del av patientuppgifter Inre sekretess innebär att det endast är personal som är inblandad i vården och behandlingen av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som får ta del av uppgifter om patienten.

Hur kan en dokumentation se ut?

Dokumentation kan ske och se ut på många olika sätt. Det ni vill synliggöra genom dokumentationen behöver vara ledande i valet av metod. Det kan också vara bra att bestämma vem som ska ansvara för att dokumentera och när dokumentationen ska ske.

När ska man skriva avvikelserapport?

Om det fanns speciella omständigheter eller bidragande faktorer till fallet, exempelvis nedsatt syn, halt golv och så vidare. Om någon medicinteknisk produkt var inblandad i händelsen, till exempel rullstol. Beskrivning av händelseförloppet. Om någon åtgärd vidtagits.

Relaterade inlägg: