När måste man ha en revisor?

När måste man ha en revisor?

När måste man ha en revisor?

Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vad är skillnaden på en auktoriserad revisor och en godkänd revisor?

För att bli godkänd revisor krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen. Auktoriserade revisorer har en fyraårig akademisk utbildning, minst fem års kvalificerad praktik och revisorsexamen Läs mer på Revisorsnämnden och FAR samt Hur blir jag revisor?

Vad händer om man inte har revisor?

Ta inte med revisorn Det är heller inte något som hindrar att man väljer revision, trots att det inte krävs enligt bolagsordningen. Den som inte har någon revision kan riskera att åläggasextra uppgiftskrav från skatteverket.

När välja bort revisor?

Ett befintligt aktiebolag kan alltså välja bort att ha revisorn om det inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Det är samma värden som inte får vara uppfyllda två år i rad. Detta innebär att kravet på revisor gäller först från och med det tredje räkenskapsåret.

Vad händer om man inte har en revisor?

Det är aktiebolagets revisor som ska granska kontrollbalansräkningen. Om aktiebolaget inte har valt någon revisor på grund av att man ändrat i bolagsordningen att man inte ska ha någon revisor så finns ingen som ska granska den kontrollbalansräkning som styrelsen ska upprätta och lägga fram på kontrollstämman.

Måste revisorn vara auktoriserad?

Större eller publika aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. Som större aktiebolag räknas de som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av dessa värden: fler än 50 anställda (i medeltal) mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning.

Vad gör en auktoriserad revisor?

Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns.

Hur mycket tjänar en ekonom i lön?

Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat. 6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr.

Relaterade inlägg: