Vart kan man hitta salpetersyra?

Vart kan man hitta salpetersyra?

Vart kan man hitta salpetersyra?

Salpetersyra framställs industriellt framförallt genom Ostwaldprocessen där ammoniak (tillverkad genom Haber-Bosch-processen) först oxideras till kväveoxid (NO), som i sin tur oxideras till kvävedioxid (NO2), som slutligen löses i vatten varvid viss mängd kväveoxid återskapas och recirkuleras.

Är saltsyra en oxiderande syra?

Nej, saltsyra är inte en oxiderande syra, däremot oxideras järnet av saltsyran. I saltsyra är det oxoniumjonen som reagerar med järnatomen - i oxiderande syror är det syrans anjon som reagerar, som t ex nitratjonen som blir till nitrösa gaser.

Hur använder man salpetersyra?

Salpetersyra är en syra med stickande lukt som i koncentrerad form är mycket frätande. Det största användningsområdet för salpetersyra är för tillverkning av ammoniumnitrat som i sin tur används för framställning av konstgödsel och sprängämnen.

Hur bildas nitrösa gaser?

Nitrösa gaser bildas bl a vid förbränning (i motorer exempelvis), hantering av salpetersyra, svetsning och gasskärning. Inandning orsakar snuva, hosta, illamående och andningsbesvär. Vid höga halter kan andnöd och lungödem tillstöta, ofta först efter en besvärsfri period på 6 - 36 timmar.

Vad är en oxiderande syra?

Oxiderande syror är en grupp starka syror där anjonen kan verka som oxidationsmedel. Hit räknas bland annat salpetersyra, svavelsyra, kromsyra och perklorsyra, liksom de mycket kraftiga oxidationsmedlen Kungsvatten och perdisvavelsyra.

Vad betyder det att något är oxiderande?

En atom eller en jon oxideras när den släpper iväg en eller flera elektroner. Det vill säga att laddningen ökar. Motsatsen till oxidation är reduktion, vilket sker samtidigt i en kemisk reaktion. Det ena ämnet skickar ut elektroner, medan det andra tar dem till sig.

Hur gör man salpetersyra?

Yara är världsledande på marknaden för ammoniak, på vilken tillverkningen av salpetersyra är baserad. Salpetersyra (HNO3) produceras genom att ammoniak oxideras på platinaväv. Då produceras kvävegaser som NO₂ (kvävedioxid), som sedan absorberas i vatten.

Vad händer om du råkar få salpetersyra på en nagel?

Svaga lösningar av salpetersyra ger upphov till mindre skador. Koncentrerade salpetersyralösningar fräter kraftigt på huden och framkallar en brännande känsla och blåsbildning. Huden kan bestående ärrbildning. Salpetersyra får huden att gulna.

Hur har saltsyra fått sitt namn?

Namnet saltsyra kommer av att en av de första framställningsmetoderna man känner till gick ut på att behandla vanligt koksalt, natriumklorid, med svavelsyra. Vätekloridens korresponderande bas är Cl−. Salterna av väteklorid kallas klorider.

Vad gör man om man får saltsyra på sig?

På huden kan svavelsyra orsaka kraftig irritation och frätskador, som kan ge upphov till bestående ärr. Är frätskadorna på huden omfattande kan de leda till döden. Även svavelsyradimma kan framkalla hudirritation.

Hur har kungsvatten fått sitt namn?

En blandning av saltsyra och salpetersyra (oftast i proportionerna 3:1) kallas för kungsvatten (aqua regis på latin) eftersom den kan lösa upp den "kungliga metallen" guld; lejongapsväxten verbascum är mera känd under namnet kungsljus; och gör man en fjällvandring mellan Hemavan och Abisko följer man högst troligt ...

Relaterade inlägg: