Vad händer om man blir förgiftad?

Vad händer om man blir förgiftad?

Vad händer om man blir förgiftad?

En person med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus. Ring 112 för ambulans. En medvetslös person läggs i stabilt sidoläge (se bild nedan) så att tungan eller kräkning inte täpper till svalget och orsakar kvävning.

Vad är en förgiftning?

Förgiftning eller intoxikation (förkortat intox.) är ett tillstånd att ha intagit eller på annat sätt kommit i kontakt med giftiga ämnen, som verkar patogent. Alkoholförgiftad ung kvinna på Oktoberfest i München. Läran om gifter och deras verkan kallas toxikologi.

Kan man skada njurarna vid fall?

I de flesta fall normaliseras lindrig AKI orsakad av medicinering, kontrastmedel eller uttorkning. Genomgången AKI ökar dock risken för ny njurskada, vilket kan leda till kronisk njursvikt.

Kan man dö av råttgift?

Långtidsverkande råttgift, så kallade superwarfariner (t. ex. bromadiolon och difenakum) innebär störst förgiftningsrisk.

Hur snabbt blir man förgiftad?

Hur kraftiga förgiftningssymtom man får och hur snabbt de uppkommer beror på vilket ämne det handlar om och hur det har hamnat i kroppen: via munnen, lungorna, huden eller ögonen eller genom en injektion.

Vad är Antidotbehandling?

Antidotbehandling när tydlig indikation föreligger. Lägga in patienten på en avdelning med rätt vårdnivå och undvika för låg vårdnivå när medvetandet är sänkt eller andningen är nedsatt. Ordna en uppföljning genom psykiatrin och socialtjänsten.

Vad klassas som överdos?

Överdos är när någon tar en större dos än rekommenderat av en drog eller läkemedel. Därmed ger substansen en större eller annorlunda effekt än önskat. Vad som händer vid överdos beror på vilken drog det är och på individens förutsättningar (se stress - sårbarhetsmodellen).

Hur snabbt dör råttor av råttgift?

För både första och andra generationens antikoagulerande medel dröjer det några dagar innan djuret dör. Jämfört med första generationens antikoagulerande medel är andra generationens antikoagulerande medel mer potenta, mer svårnedbrytbara och riskerar att finnas kvar i miljön under lång tid.

Relaterade inlägg: