Vilka regler gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen?

Vilka regler gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen?

Vilka regler gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen?

Laglighetsprövning gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedborgare medan förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedborgare. Varje medborgare av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten.

När kan ett beslut överklagas?

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till domstol (förvaltningsrätten).

Hur överklagar man förhandsbesked?

Ett överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked ska skickas in till byggnadsnämnden. Överklagandetiden är antingen 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, eller 4 veckor från det att beslutet kungjordes för dem som inte ska delges beslutet.

Kan beslut fattade i kommunala bolagsstyrelser överklagas?

Överklagandet ska lämnas in till den nämnd i kommunen som fattat beslutet du vill överklaga. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.

Kan ett delegationsbeslut överklagas?

Delegat fattar beslut på nämndens vägnar och beslutet gäller som nämndens beslut. Delegationsbeslut ska därför alltid anmälas till nämnden. Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte återtas eller omprövas. Det kan dock överklagas enligt samma regler som om beslutet fattats av nämnden.

Vad innebär likställighetsprincipen i kommunallagen?

Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Det krävs således att kommuner och landsting iakttar objektivitet och rättvisa i sin behandling av medlemmarna.

När ska kommunallagen tillämpas?

Kommunallagens jävsregler gäller både för de förtroendevalda och för de anställda. För revisorer och anställda gäller samma jävsgrunder som för nämnder.

Relaterade inlägg: