Vad är en standardiserad vårdplan?

Vad är en standardiserad vårdplan?

Vad är en standardiserad vårdplan?

Alla personer med ett visst hälsotillstånd, medicinsk diagnos, vissa symtom eller en viss behandling ska få samma vårdinsatser. Standardvårdplaner ska utvecklas och användas av hela det tvärprofessionella teamet runt patienten och följa vårdprocessen.

Under vilka förhållanden är det möjligt att vårda en patient utan dennes samtycke?

4 kap. 1 § Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. 2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap.

Vad behöver du ta reda på om personen som ska ha omvårdnaden för att kunna följa stegen?

Det ska även vara möjligt att följa händelserna i ett bakåtperspektiv, i aktuell hälsosituation samt för planering framåt. För vårdpersonalen upplevs situationen kring patientens information ofta ”som att komma in i ett mittuppslag av en bok och förstå vad som hänt”.

Vilka värderingar ska gälla inom vård och omsorg Du kan utgå från de lagar som gäller inom vård och omsorg t ex patient lagen och hälso och sjukvårdslagen?

6 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Hur man skriver en vårdplan?

En vårdplan ska upprättas, i samråd med patient och närstående. Denna ska dokumenteras i journalen, med uppgifter om omvårdnadsdiagnos, nutritionsdiagnos, ordinerad behandling/åtgärd, mål för behandling/åtgärd samt hur och när dessa ska följas upp och utvärderas.

Varför är det viktigt att vara försiktig och lyhörd när man måste vara i en vårdtagares Intimzon?

Grundförutsättningen att kunna tillvarata och förstå den enskildes behov är bland annat sjuksköterskans analytiska förmåga, insikt om sig själv och positiva attityd till vårdtagaren (8). Lyhördhet, tillit och kreativt problemlösande arbetssätt är viktiga tillgångar i vårdarbetet.

Vilka faktorer som kan påverka genomförandet av undersökningar och behandlingar?

En delaktig patient bidrar till säker vård Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Resultatet av behandlingen blir bättre om patienten är delaktig i vården. Det är dessutom lagstadgat att patienten och de närstående ska vara delaktiga i vård och behandling.

Vad är vårdprocessen?

Patientjournalen har många olika funktioner och ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården, det vill säga de olika steg i vårdprocessen som sker med patienten; bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering.

Vad är värderingar inom vård och omsorg?

Liv, hälsa, trygghet, integritet och rättvisa är värden som ligger till grund för våra etiska principer. Alla medarbetare ska visa respekt för brukarens integritet och självbestämmande oavsett hudfärg, religion, kön eller funktionshinder.

Vad menas med Omvårdnadsplan?

Begreppet omvårdnadsplan avser en nedskriven planering där patientens omvårdnadsdiagnoser har fastställts, mål har definierats och åtgärder har ordinerats (Jansson 2010). Omvårdnadsplanen är ett arbetsredskap i vården, med ordinationer för vilka åtgärder som ska genomföras.

Relaterade inlägg: