Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

All egendom värderas utifrån marknadsvärdet, utom hus som — om dödsboägarna vill det — kan värderas utifrån taxeringsvärdet. Kom ihåg att lösöre eller tillgångar som nämnts i ett eventuellt testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord inte ska tas med i bouppteckningen.

Vad ska tas med i en bouppteckning?

I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.

Vad är nära anhörig vid dödsfall?

Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor-och farföräldrar.

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Äganderätten övergår från dödsboet till arvingarna först efter at bouppteckning har gjorts och arvet har skiftats. Detta innebär alltså att svaret på din fråga är nej, det är inte okej att arvingar tar saker ur dödsboet innan bouppteckningen har gjorts.

Vilka försäkringar tas upp i en bouppteckning?

Försäkringsersättningar som tillfaller någon annan än dödsboet ska i bouppteckningen upptas under en särskild rubrik för försäkringsersättningar. För dessa försäkringar antecknas försäkringsbolag, försäkringsnummer, förmånstagarförordnande och vem som erhåller ersättningen.

Vilka försäkringar ska tas upp i bouppteckning?

Försäkringar med förmånstagare Om den avlidna hade en livförsäkring med förmånstagare ska försäkringens värde inte ingå i den avlidnas kvarlåtenskap och därför inte tas upp bland den avlidnas tillgångar. Däremot ska man anteckna försäkringen och vem som är förmånstagare i bouppteckningen (20 kap.

Relaterade inlägg: