Vilka ingår i förvaltningen?

Vilka ingår i förvaltningen?

Vilka ingår i förvaltningen?

Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning. Det kan också definieras som en process med vissa sociala element för att uppnå specifika organisationsmål. Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen.

Vad innebär förvaltning av fastigheter?

Fastighetsförvaltning är den drift och underhåll som behövs för att alltifrån bostäder till kommersiella och/eller industriella fastigheter ska fungera effektivt och optimalt.

Vad är en förvaltning i en kommun?

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Vad innebär att köpa förvaltning av fastigheter på entreprenad?

Sedan början på -talet har det blivit allt vanligare att offentliga fastighets- organisationer köper fastighetsförvaltning på entreprenad. Syftet med att köpa tjänster istället för att utföra dem i egen regi har i de flesta fall varit att effektivisera verksamheten och samtidigt höja servicekvaliteten.

Vad gör förvaltningen i kommuner och regioner?

Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.

Vilka är de tre demokratiska nivåerna i Sveriges statsskick en fjärde nivå har tillkommit vilken?

Den svenska förvaltningsmodellen

  • Nationell nivå Riksdagen har makt att stifta lagar. Riksdagen representerar folket på nationell nivå. ...
  • Regional nivå Sverige är indelat i 21 län. ...
  • Lokal nivå Sverige har 290 kommuner. ...
  • EU-nivå Sverige ska följa EU:s regler och är med och skapar nya regler.

Relaterade inlägg: