Vad innehåller föreskriften ADR-s?

Vad innehåller föreskriften ADR-s?

Vad innehåller föreskriften ADR-s?

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Versionerna ADR-S 2019 (MSBFS 2018:5), respektive RID-S 2019 (MSBFS 2018:6) gäller fortfarande under en övergångstid fram till 2021-06-30.

Vad menas med transportskydd?

Transportskydd gäller för landtransport av farligt gods medan motsvarande skyddsåtgärder för övriga transportslag kallas hamnskydd, sjöfartsskydd respektive luftfartsskydd. De senare omfattar även passagerartransporter och godstransporter och inte enbart transporter av farligt gods.

Vad menas med UN godkänd?

UN är ett globalt regelverk som fastställts av förenta Nationerna (fN) för att säkerställa säkerheten vid väg-, järnväg-, sjö- och lufttransporter. med godkända emballage kan du som har ansvaret känna dig trygg vid såväl stickprovskontroller som olyckor. En internationell standard för frakt av farligt gods.

Måste man ha transportskydd i transporten?

Om du ska åka en längre bit med hästen så är det bra att ha ett hönät i transporten så har hästen något att göra. När du ska transportera din häst bör du skydda den mot skador. Det gör du enklast med transportskydd, eller genom att linda hästens ben ner över kotan och rejält upp över karpus och hasar.

Vilka uppgifter ska finnas med i en godsdeklaration?

Godsdeklarationen består av ett antal uppgifter som ska beskriva godset så att det hanteras rätt under transport. Det finns både allmänna uppgifter och särskilda tilläggsuppgifter som beror på transportslag, hur transporten genomförs och vilken klass godset tillhör.

När ska det finnas skriftliga instruktioner?

Instruktionerna ska vara skriftliga om det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Enligt 7 § i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas skriftliga instruktioner när riskerna i arbetet är allvarliga.

Relaterade inlägg: