Var hittar man gamla detaljplaner?

Var hittar man gamla detaljplaner?

Var hittar man gamla detaljplaner?

Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Hur gammal får en detaljplan vara?

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som har fastställts efter utgången av år 1978, skall genomförandetiden enligt 5 kap. 5 § vara fem år räknat från ikraftträdandet. I fråga om övriga planer och bestämmelser som avses i första stycket skall genomförandetiden anses ha gått ut.

Hur lång tid tar det att göra en detaljplan?

Handläggningen av en detaljplan tar normalt cirka ett till två år från det att handläggningen startar. För mindre planer kan processen kortas ned något. Exakta handläggningstider är svåra att uppge, då undersökningar och utredningar under arbetets gång kan komma att försvåra planarbetet och förändra planförslaget.

Vem bekostar en detaljplan?

Vem betalar en detaljplan? Kommunen får ta ut en kostnad för den formella han- teringen av detaljplanen. Dessutom tillkommer kost- nader för arbetet med att ta fram planhandlingarna. Om det krävs särskilda utredningar tillkommer även kostnader för dessa.

När måste man betala planavgift?

En planavgift tas då ut vid nybyggnad, men inte vid ändringar av en byggnad. Fördelen med det kan vara att ingen administration av planavgift behöver ske i efterföljande mindre bygglov på fastigheten. Nackdelen är att planavgiften blir helt avhängig att nybyggnad kommer till stånd.

Relaterade inlägg: