När används en CMR?

När används en CMR?

När används en CMR?

CMR-fraktsedeln används vid utrikes lastbilstransporter. Fraktsedeln utgör ett internationellt godkänt fraktavtal mellan transportköparen och fraktföraren (transportföretaget). Handelskammaren har ingen ifyllbar dokumentmall eller några anvisningar om hur CMR-fraktsedeln ska fyllas i.

Vilka är de viktigaste uppgifterna i en CMR fraktsedel?

I förekommande fall skall fraktsedeln också innehålla följande uppgifter: a) förbud mot omlastning; b) de kostnader som avsändaren åtager sig att betala; c) efterkravsbelopp som skall uppbäras vid godsets utlämnande; d) godsets deklarerade värde samt belopp motsvarande särskilt intresse av leveransen; e) avsändarens ...

Vad står CMR för?

Det officiella svenskspråkiga namnet är "Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg". Förkortningen CMR kommer av konventionens franska titel: Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route.

När ska en fraktsedel upprättas?

7 § Fraktsedel skall upprättas, om avsändaren eller fraktföraren begär det och användandet av fraktsedel ej medför beaktansvärd olägenhet för motparten eller strider mot vedertaget bruk vid det slag av befordran som är i fråga.

Vilka ska skriva på en CMR fraktsedel?

I artikel 5 i CMR-konventionen föreskrivs som sagt att fraktsedeln ska upprättas i tre originalexemplar, som ska undertecknas av avsändaren och fraktföraren.

Vilka uppgifter är obligatoriska på en inrikes fraktsedel?

12 § Har uppgifter om antalet kollin samt deras märken och nummer lämnats i fraktsedel, åligger det fraktföraren att när han mottager godset till befordran undersöka riktigheten av dessa uppgifter.

Vilka ska enligt CMR konventionen underteckna en fraktsedel?

I artikel 5 i CMR-konventionen föreskrivs som sagt att fraktsedeln ska upprättas i tre originalexemplar, som ska undertecknas av avsändaren och fraktföraren. Enligt svensk rätt tillåts att underskrifterna är tryckta eller ersatta med avsändarens och fraktförarens stämplar, om fraktsedeln upprättas här i landet.

Vilka uppgifter måste vara ifyllda på en fraktsedel enligt lagen om inrikes vägtransport?

12 § Har uppgifter om antalet kollin samt deras märken och nummer lämnats i fraktsedel, åligger det fraktföraren att när han mottager godset till befordran undersöka riktigheten av dessa uppgifter.

Är CMR tvingande?

Reglerna i CMR-konventionen är i princip tvingande i förhållande till både avsändaren och fraktföraren; varje avvikelse från dess bestämmelse är ogiltig (artikel 41). Fraktsedeln utgör alltså bl. a. kvitto på det gods som mottagits för befordran och ett viktigt bevismedel rörande fraktavtalet och godset.

Relaterade inlägg: