När är en utdelning verkställd?

När är en utdelning verkställd?

När är en utdelning verkställd?

Som huvudregel gäller att styrelsen är skyldig att verkställa det beslut om vinstutdelning som bolagsstämman redan beslutat om. Genom bolagsstämmans beslut om vinstutdelning har aktieägarna fått en fordran mot aktiebolaget.

Kan man ändra beslut om utdelning?

bilaga med yttrande från styrelsen om hur den föreslagna extra utdelningen förhåller sig till försiktighetsregeln. Signeras. även en bilaga med styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse som har inträffat efter att senaste årsredovisningen lämnats ska tas fram. Signeras.

Vad är en formlös värdeöverföring?

Formlös värdeöverföring är en affärshändelse i aktiebolag som minskar bolagets förmögenhet och inte har rent affärsmässig karaktär, men som inte är en av aktiebolagslagens tillåtna former för värdeöverföring. Formlös värdeöverföring kallas även förtäckt vinstutdelning.

Kan man avstå aktieutdelning?

Skatteverket anser att om en aktieägare avstår från en beslutad utdelning eller betalar tillbaka en utbetald utdelning av andra skäl än att utdelningsbeslutet klandrats och upphävts på civilrättsliga grunder, är utgångspunkten att utdelningen ska beskattas eftersom den har varit disponibel.

Vad är förtäckt utdelning?

Öppen eller förtäckt utdelning Förtäckt utdelning uppstår t. ex. om en aktieägare köper egendom till underpris från bolaget eller säljer egendom till överpris till bolaget. Ett annat exempel är då tillgångar förs över mellan två företag som ägs av samma person, till ett pris som inte motsvarar marknadsvärdet.

Kan man lämna koncernbidrag löpande under året?

Dotterföretaget ska vara helägt under hela beskattningsåret Eftersom ett nybildat bolag inte bedrivit verksamhet tidigare kan därför ett moderföretag ge koncernbidrag till, eller ta emot koncernbidrag från, ett nybildat dotterföretag redan under året för bildandet.

Relaterade inlägg: