Får man bygga parhus på tomt?

Får man bygga parhus på tomt?

Får man bygga parhus på tomt?

Man får alltså inte bygga två separata ”huvudbyggnader” i huset som i form och funktion är detsamma som ett parhus eller radhus. Ett småhus kan aldrig vara fristående om det är sammanbyggt med ett annat småhus på samma fastighet. Detta oavsett om de ligger på olika tomter eller inte.

Varför bygger man parhus?

Den främsta fördelen med att bygga ett parhus på en tomt man äger är förstås att kunna dela upp ett hem i två helt självständiga boenden. Parhuset passar perfekt som generationsboende, för syskon eller goda vänner med egna familjer som önskar bo nära men även ha möjlighet till privatliv.

Var får man bygga parhus?

Det finns även en bygglovsbefriad åtgärd som endast får göras i enbostadshus. Dessa bygglovsbefriade åtgärderna får göras till en- och tvåbostadshus oberoende av om de är friliggande eller sammanbyggda. Det innebär att sådana åtgärder även får göras till eller på kedjehus, parhus eller radhus.

Är radhus fast egendom?

Vad säger lagen? I Jordabalken regleras vad som är fast egendom men också vad som är tillbehör till en fastighet och byggnad och som därmed också ingår i den fasta egendomen. Allt som inte omfattas av dessa regler är nästan att betrakta som lös egendom som du därmed kan plocka med dig till ditt nästa boende.

Kan man bygga Attefallshus på Radhustomt?

att man, utan bygglov, dels får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvm inom 25 meter från ett befintligt en- eller tvåbostadshus och dels får bygga en tillbyggnad om totalt 15 kvm till ett en- eller tvåbostadshus. Det var alltså en sådan tillbyggnad som fastighetsägaren avsåg att bygga.

Relaterade inlägg: