Vad är målet med det civila försvaret?

Vad är målet med det civila försvaret?

Vad är målet med det civila försvaret?

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Vilken roll har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB i krishanteringssystemet?

MSB skapar förutsättningar för att aktörer i krishanteringssystemet ska kunna leda och samordna insatser vid en olycka, kris eller annan händelse i samhället på lokal, regional och nationell nivå. MSB erbjuder aktörerna stöd i form av effektiva metoder, tekniska system samt nödvändig kompetens.

Vilken roll har länsstyrelsen vid en Samhällsstörning som påverkar flera kommuner och myndigheter?

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Genom att aktörerna agerar tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt stärks förmågan att hantera samhällsstörningar.

Vad menas med totalförsvarsplikt?

Sverige har en så kallad totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år. Plikten kan bestå av uppgifter inom Försvarsmakten, eller inom det civila försvaret. Alla totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Det innebär att du måste utföra ett särskilt uppdrag vid krig.

Var är jag Krigsplacerad?

Hur vet jag om jag är krigsplacerad? Alla som är krigsplacerade har fått ett skriftligt besked, en så kallad krigsplaceringsorder från Plikt- och prövningsverket. I den står det bland annat var du ska tjänstgöra.

Relaterade inlägg: