Vad menas med livsmedelssäkerhet?

Vad menas med livsmedelssäkerhet?

Vad menas med livsmedelssäkerhet?

Syftet med livsmedelstillsynen är att försäkra sig om att livsmedlen är säkra och håller hög kvalitet och om att konsumenten inte vilseleds. Med myndighetstillsyn verifieras att livsmedelsföretagen och livsmedlen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Vad är HACCP intyg?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om vilka risker som finns vid hantering av livsmedel. Genom utbildningen får du de rätta kunskaperna för att kunna hantera livsmedel på ett säkert sätt. Kursen är framtagen av experter från Svensk Livsmedelskvalité.

Kan Livsmedelsverket kräva att ett egenkontrollprogram görs om?

Alla livsmedelsföretag måste ha ett egenkontrollprogram, som bygger på att företaget har de grundförutsättningar (god hygienpraxis och god tillverkningssed) som behövs, att man gjort en faroanalys som bygger på HACCP-principerna och följer de regler som finns för redlighet.

När börjar en verksamhets ansvar för livsmedelssäkerheten?

Vid hantering, tillverkning och lagring av livsmedel kan faror uppstå som påverkar livsmedlen negativt. Det är livsmedelsföretagens ansvar att se till att endast säkra livsmedel släpps ut på marknaden. Detta gäller för livsmedelsföretag inom primärproduktionen såväl som för företag i leden efter primärproduktionen.

Vad heter den europeiska myndigheten för säker livsmedelshantering?

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har i uppdrag att ge oberoende vetenskaplig rådgivning om möjliga risker i livsmedelskedjan, kommunicera risker till intressenter från producent till konsument samt att verka för samarbete inom livsmedelssäkerhetsområdet i Europa.

Hur gör man en egenkontroll?

  1. Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. ...
  2. BÖRJA HÄR: ...
  3. Vilka maskiner, som behöver särskild rengöring, finns i köket? (skivmaskin, rivmaskin, blandningsmaskin, mjukglassmaskin o s v) Hur och hur ofta rengörs de? ...
  4. Temperaturer. ...
  5. Spårbarhet.

Vad ska vara med i en egenkontroll?

Vad ska egenkontrollen innehålla?

  • en sammanställning av de miljöbestämmelser som berör verksamheten,
  • rutiner för skötsel av oljeavskiljare,
  • att arbeta med hur energianvändningen kan effektiviseras,
  • dokumentation hur farligt avfall hanteras,

Relaterade inlägg: