Vad avgör vegetationen?

Vad avgör vegetationen?

Vad avgör vegetationen?

Vegetationen, eller växtligheten på jorden, påverkas när klimatet förändras. Men växtligheten påverkar i sin tur också klimatet. Dels handlar det om olika fysikaliska processer, som till exempel avdunstning och reflektionsförmåga. Dessa varierar beroende på typ av växtlighet i ett område.

Hur anpassar sig växter i polarområden?

Växterna är därmed inte enbart begränsade av temperaturen för sin tillväxt, utan också av det för växterna viktiga näringsämnet kväve. För att klara av att leva under dessa stränga förutsättningar så har tundrans växter anpassat sig genom att tillväxa mycket långsamt och genom att bli mycket gamla.

Vilka växter lever i Polarklimat?

Antarktis är hem för ett överflöd av lavar, mossor, alger och svampar. Dessa organismer har inga rötter och kräver därför inte det komplexa intaget av näringsämnen som andra växter för att överleva.

Hur är växterna i Arktis anpassade?

Deras rötter kan dock inte tränga längre ner än till tjälen. Stora växter med djupa rotsystem, till exempel träd och större buskar, kan därför inte växa på tundran. Den låga temperaturen gör också att tillväxten är mycket långsam och växterna kan bli mycket gamla, många gånger uppåt hundra år.

Hur lever man i Polarzonen?

I samhällen runt hela Arktis har människor i alla tider utvunnit naturresurser, till det egna hushållet eller för att bedriva handel med. I dag går största delen av Arktis utvunna resurser till industrier och export. Resursutvinning kan gynna arktiska lokalsamhällen ekonomiskt, men kan också få motsatt effekt.

Relaterade inlägg: