Vilka lagar i Sverige reglerar förhållandena på miljöområdet?

Vilka lagar i Sverige reglerar förhållandena på miljöområdet?

Vilka lagar i Sverige reglerar förhållandena på miljöområdet?

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.

Vad gör du som är bra för miljön?

Vad kan du göra för miljön?

  • Gå, cykla eller åk kollektivt så ofta du kan istället för att åka bil. ...
  • Samåk till och från jobbet, skolan eller möten.
  • Använd bränslesnåla bilar eller bilar som drivs med alternativa bränslen, som t. ...
  • Gå en kurs i ”sparsam körning” och lär dig köra bränslesnålt.

Vad kallas den princip i miljöbalken som innebär en skyldighet att förebygga hindra eller motverka negativa effekter på människors hälsa och miljö?

Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder. Den ska förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Vad kan vi göra för att leva hållbart?

En hållbar konsumtion handlar om att vårda naturresurser långsiktigt. Genom att göra bra miljöval och jobba för ett hållbart samhälle kan vi kan fortsätta försörja kommande generationer. Men för att lyckas behöver vi se över vår inställning till hur vi spenderar våra pengar och vad vi konsumerar.

Varför används miljögifter?

De har använts i bland annat textilimpregnering och brandskum. På några håll i Sverige har dricksvatten förgiftats av höga halter PFAS. Numer är flera PFAS-föreningar förbjudna, men de cirkulerar fortfarande i miljön och tas lätt upp av organismer. De är inte fettlösliga utan binder till proteiner i kroppen.

Hur påverkar miljögifter kroppen?

Miljögifter är långlivade i miljön, giftiga och kan lagras i kroppen. Ett miljögift kan orsaka cancer, skada arvsmassan och fortplantningsförmågan samt påverka hormonsystemet.

Relaterade inlägg: