Hur tas en översiktsplan fram?

Hur tas en översiktsplan fram?

Hur tas en översiktsplan fram?

Den byggda miljön Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta. Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lag (2020:76) .

När vinner en översiktsplan laga kraft?

Det är alltid kommunfullmäktige som beslutar om antagande av översiktsplanen. När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planen laga kraft.

Hur ofta ska en översiktsplan uppdateras?

En ny planeringsstrategi var fjärde år Syftet är att gällande översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras vid behov. Om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så påbörjar vi en ny process enligt ovan.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Fördjupning av översiktsplan är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen.

Måste kommunen ge tillstånd till byggande som stämmer med översiktsplanen?

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt underlag för domstolar vid överprövning av detaljplaner och bygglov. Kommunen bör tydligt motivera sina ställningstaganden i översiktsplanen för att ge stöd vid domstolarnas prövningar.

Relaterade inlägg: