Vad kallas den person på en stor skadeplats som har det övergripande ansvaret?

Vad kallas den person på en stor skadeplats som har det övergripande ansvaret?

Vad kallas den person på en stor skadeplats som har det övergripande ansvaret?

Räddningsledaren kan ta egendom i anspråk och också beordra alla personer i åldern 18-65 år att delta i räddnings- arbetet i den mån deras kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter. För kommunikation inom egen organisation och för sam- verkan med andra aktörer på skadeplats används radio.

Vem är medicinskt ansvarig på skadeplats?

Sjukvårdsledare: Denne är chef för sjukvården på skadeplats och ansvarar för sjukvår- dens säkerhet. Sjuvårdsledaren och medicinskt ansvarig på skadeplats (se nedan) samverkar med räddningsledare och polisinsatschef.

Hur är räddningstjänsten organiserad?

Kommunal räddningstjänst utförs av kommunens organisation för räddningstjänst. För all räddningstjänst som inte lyder under statens ansvar svarar kommunerna inom sitt geografiska område. I varje kommun ska det finnas en räddningschef samt en eller flera nämnder med ansvar för räddningstjänsten.

Vad är Sjukvårdsledarens uppgift?

Sjukvårdsledare, räddningsledare och polisinsatschef leder var och en sin egen organisations verksamhet utifrån egen lagstiftning. Hälso- och sjukvården leder och ansvarar för sjukvårdsarbetet på skadeplats.

Vad är en stor olycka?

Med stor olycka inom hälso- och sjukvården avses en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling.

Relaterade inlägg: