Vilken benämning används i föreskrifterna för att ange att en installation är utförd på ett sätt så att den inte är farlig för person husdjur eller egendom?

Vilken benämning används i föreskrifterna för att ange att en installation är utförd på ett sätt så att den inte är farlig för person husdjur eller egendom?

Vilken benämning används i föreskrifterna för att ange att en installation är utförd på ett sätt så att den inte är farlig för person husdjur eller egendom?

Skydd mot elchock 2 § En starkströmsanläggning skall vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot fara som kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar.

I vilka installationer kan man använda sig av skyddsåtgärder hinder och placering utom räckhåll?

11 Del 4 Kap 41 Skyddsåtgärderna hinder, placering utom räckhåll, isolerad miljö, (i princip förbjudet enligt ELSÄK-FS 2008:1) jordfri lokal skyddsutjämning, och skyddsseparation där en strömkälla matar mer än en apparat får endast användas i elinstallationer som är tillgängliga för fackkunniga eller instruerade ...

Vad heter den myndighet som utfärdar föreskrifterna för svenska elanläggningar?

Ger ut föreskrifter för elsäkerhet och EMC med stöd av elsäkerhetslagen och EMC-lagen. Prövar och utfärdar auktorisation till elinstallatörer, tidigare benämnt behörighet. Utövar tillsyn av elanläggningar och elinstallationsföretag bland annat genom inspektioner som utförs av verkets elinspektörer och överinspektörer.

Vad som menas med Skyddsutjämning?

Syftet med kompletterande skyddsutjämning är att begränsa den beröringsspänning som kan uppstå mellan utsatta delar och främmande ledande delar till ett ofarligt värde. Som främmande ledande delar betraktas då de ledande delar som har en resistans som understiger 4 kΩ till utsatt del.

Vad gäller för nätanslutna uttag för allmänbruk?

3 a § Nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk, eller föreskrifter som trätt i dess ställe.

Vilken myndighet ger ut Elinstallationsreglerna?

Elinstallationsreglerna Ett utförande enligt denna standard är ett sätt att uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar.

Relaterade inlägg: