Vad är en kortfristig placering?

Vad är en kortfristig placering?

Vad är en kortfristig placering?

Begreppet kortfristiga placeringar är ett samlingsbegrepp för finansiella tillgångar som inte är anläggningstillgångar eller lager. Avsikten med förvärvet är att dessa innehav ska vara kortsiktiga. Vanligtvis anskaffas exempelvis aktier eller fonder när ett företag vill placera överskottslikvitet.

Hur bokför man en långfristig skuld?

Långfristiga lån är de lån som har en längre återbetalningstid än ett år och ska bokföras på ett 23-konto, t. ex. 2350 (Andra kortfristiga skulder till kreditinstitut).

Hur bokföra kortfristig placering?

Uppskrivningar och nedskrivningar vid omvärderingar av finansiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 13 och kontogrupp 82. Inköp av aktier som är kortfristiga placeringar bokförs normalt i kontogrupp 83 och försäljningar av aktier som är kortfristiga placeringar bokförs normalt i kontogrupp 83.

Hur bokföra avskrivning av skuld?

En amortering av en skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. En skuld av olevererade varor eller ej uförda tjänster bokas bort när varorna har levererats eller då tjänsterna har utförts.

Hur bokföra föregående års resultat?

Omföring resultat i aktiebolag Föregående räkenskapsårs resultat ska alltså finnas på konto 2098 mellan årets början och bolagsstämman. Efter bolagsstämman omförs resultatet från 20 [Balanserad vinst eller förlust] och ev. 2898 [Utdelning till aktieägaren].

Relaterade inlägg: