Hur kan det på naturlig väg bildas surt regn?

Hur kan det på naturlig väg bildas surt regn?

Hur kan det på naturlig väg bildas surt regn?

I samband med förbränning frigörs svavel i form av svaveldioxid (SO2). Om rökgaserna inte renas sprids svaveldioxid till atmosfären där den omvandlas till svavelsyra, vilket sänker pH-värdet. I atmosfären kan de sura ämnena transporteras hundratals kilometer innan de når marken med nederbörd och vindar.

Hur påverkas korallrev av försurning?

Många studier har visat skadliga effekter, och vi vet nu att många marina arter påverkas när de utsätts för sänkt pH. Vissa koraller överlever försurning och reproducerar sig, men kan inte underhålla sina skelett. Detta hotar i förlängningen själva korallreven och de ekosystem som de bildar basen för.

Hur blir regn försurat?

När man eldar fossila bränslen, som kol och olja, bildas svaveldioxid. När svaveldioxid möter syre- och vatten molekyler i atmosfären bildas svavelsyra, som är en mycket frätande syra. Svavelsyran faller ner med regn och hamnar på mark och i vatten och ger försurning.

Hur påverkas organismer av försurning?

Försurningen påverkar djurens saltbalans Detta leder till att djuren ständigt förlorar joner via hud och gälar samtidigt som vatten läcker in. För att kompensera detta sker ett aktivt upptag av joner, vilket kräver energi. Sänkningen av pH-värdet medför både en ökad förlust av joner och ett försämrat upptag.

Vilka sätt finns det att minska övergödning och eller effekterna av övergödning?

Läckaget har minskats kraftigt på senare år, men ytterligare åtgärder behövs. Jordbrukare kan bidra till att minska övergödningen genom att: Upprätta gödselräkenskaper för att balansera gödslingen till grödans behov. Samt se till att gödseln inte sprids så att den läcker till diken och vattendrag.

Relaterade inlägg: