Vad är konstaterad kundförlust?

Vad är konstaterad kundförlust?

Vad är konstaterad kundförlust?

En konstaterad kundförlust uppkommer när det är sannolikt att kunden inte kommer att kunna betala en faktura på grund av bristande betalningsförmåga. Det är säljaren som ska göra sannolikt att kunden inte har några ekonomiska möjligheter att betala sin skuld.

Hur bokför man en avskriven skuld?

En amortering av en skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. En skuld av olevererade varor eller ej uförda tjänster bokas bort när varorna har levererats eller då tjänsterna har utförts.

Hur redovisas kundfordringar?

Kundfordringar bokförs normalt vid utställandet på konto 1510 Kundfordringar. Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag, vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr, tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker.

Hur bokför man osäkra kundfordringar?

Konstaterad kundförlust Kundfordran på 4 500 kr [1510] bokas bort och den utgående momsen [2610] återförs. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs.

Hur bokföra man kortfristig del av långfristig skuld?

Den kortfristiga skulden debiteras tidigare använt konto, t. ex. konto 2390 Övriga långfristiga skulder och krediteras konto 2890 Övriga kortfristiga skulder, alternativt konto 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder.

Relaterade inlägg: