När ska GDPR tillämpas?

När ska GDPR tillämpas?

När ska GDPR tillämpas?

Dataskyddsförordningen gäller för personuppgiftsbehandling som har viss anknytning till EU. Den gäller när den personuppgiftsansvariga eller ett personuppgiftsbiträde har ett verksamhetsställe inom EU och behandlar personuppgifter i samband med verksamheten här. Det saknar betydelse var själva behandlingen utförs.

Vilken instans är tillsynsmyndighet med avseende på GDPR?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Hur kom GDPR lagen till?

Varför GDPR? Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kan utgöras av information om såväl anställda som kunder eller potentiella kunder.

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet för GDPR frågor i Sverige?

IMY är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Vi granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs, framför allt genom tillsyn. Vi granskar att bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR), brottsdatalagen, kamerabevakningslagen och annan reglering på dataskyddsområdet följs.

Vilken myndighet ansvarar för GDPR?

Finansinspektionen (FI), är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med de regler för dataskydd som finns genom EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt övriga gällande författningar.

Relaterade inlägg: