Vad är alternativa verktyg?

Vad är alternativa verktyg?

Vad är alternativa verktyg?

– Så kallade alternativa verktyg är egentligen bara verktyg för språk-, läs- och skrivinlärning. Vi har papper, pennor och böcker, det får ju alla använda. Ok, talsyntes är ett annat verktyg, och det får också alla använda. I vissa situationer passar ett verktyg bäst, i en annan situation ett annat.

Vad är pedagogiska frågor?

Undervisning och stödinsatser Frågorna ska bidra till att synliggöra olika perspektiv. Välj frågor utifrån vad som är aktuellt i era elevgrupper för tillfället. Vad behöver ni särskilt tänka på i planeringen av undervisning som möter elevers olika förutsättningar och behov utifrån den information ni har?

Vad är utmanande frågor?

Utmanande frågeställningar går på djupet med hur sekvenser av frågor målmedvetet kan byggas upp och användas i undervisningen för att visa på samband, koppla samman begrepp eller företeelser och knyta förkunskaper till ett nytt, fördjupat lärande.

Vad menas med regelstyrning av skolan?

Det gäller såväl förändringarna beträffande skolans styrning som själva skolverksamheten. Ansvar och befogenheter har, genom att staten ersatt den tidi- gare regelstyrningen med målstyrning, förskjutits från stat till kommun och till de enskilda skolorna. En förutsättning för detta var en avreglering av skolområdet.

Hur har lärarutbildningen förändrats?

Det var under 1800-talet som särskilda skolor eller kurser för blivande lärare började inrättas, och det var då statsmakten allt tydligare började reglera utbildningen av skolans lärare. Lärarutbildning blev ett steg på vägen mot en samlad styrning och ledning av skola och folkundervisning.

Relaterade inlägg: