Vad är skillnaden mellan straffrätt och civilrätt?

Vad är skillnaden mellan straffrätt och civilrätt?

Vad är skillnaden mellan straffrätt och civilrätt?

Skillnaden brukar definieras på så sätt att civilrätten handlar om förhållandet direkt mellan enskilda personer (till vilka också räknas en juridisk person), medan den offentliga rätten handlar om förhållandet mellan enskilda och det allmänna (staten eller kommun).

Vad är det för skillnad mellan allmän straffrätt och Specialstraffrätt?

Ett brott är en gärning som är beskriven i Brottsbalken (BrB) eller i annan lag och som är straffsanktionerad. Allmän straffrätt regleras i BrB och specialstraffrätt regleras utanför BrB. Ett brott kan begås antingen oaktsamt ( juridiska: culpöst) eller uppsåtligen.

Vad menas med straffrätt?

Straffrätten behandlar brott och konsekvensen av att begå brott. I straffrätten ingår vilka gärningar som är straffbelagda, vad som krävs för att någon ska anses ha begått ett brott, under vilka förutsättningar gärningsmannen kan dömas för brottet samt vilket straff och andra påföljder som kan bli aktuella.

Vad kännetecknar offentlig rätt?

Ett samlingsnamn för stats- och förvaltningsrätt. Statsrätt innehåller grundlagarna och reglerna om statsskicket, medan förvaltningsrätt innehåller rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet. Ibland ingår också folkrätt i begreppet.

Vad är en straffbestämmelse?

Bestämmelsen gäller, till skillnad från straffbestämmelsen, för överträdelse mot samtliga paragrafer som innebär en sådan skada och kränkning.

Relaterade inlägg: