Vad ska stå i ett ÅP?

Vad ska stå i ett ÅP?

Vad ska stå i ett ÅP?

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.

Hur skriver man en åtgärdsplan?

Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov av särskilt stöd eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. Åtgärdsprogram ska tas fram för en elev som ska ges särskilt stöd i: förskoleklassen.

Vad är ett särskilt stöd?

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning.

Vad betyder AE i skolan?

Arbetsplatsträffar är till för alla medarbetare och rektorn på skolan. Där diskuteras och beslutas gemensamt om frågor som rör arbetsmiljön.

Vilka fördelar finns med att skriva åtgärdsprogram i skolan?

För att få till stånd en kvalitetssäkring i skolorna rekommenderas olika slag av planer för undervisningen av de elever som har de största svårigheterna. Fördelarna med sådana åtgärdsprogram är enligt UNESCO att ta hänsyn till elevens individuella behov och att alla parter är delaktiga i arbetet kring dessa planer.

Vad använder förskolan istället för åtgärdsprogram?

utifrån kartläggningen göra en pedagogisk bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilket behov av stöd som eleven har, dokumentera utredningen genom att beskriva elevens skolsituation utifrån såväl kartläggningen som den pedagogiska bedömningen.

Vem ska ha åtgärdsprogram?

Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas om en elev behöver särskilt stöd, det vill säga inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Relaterade inlägg: