Vad är likviditetsreserv?

Vad är likviditetsreserv?

Vad är likviditetsreserv?

Likviditetsreserv: Avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra bankens kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Vad är likviditetskrav?

Likviditetskrav. I svåra stressituationer måste kreditinstitut inneha tillräckliga likvida tillgångar för att täcka sina nettolikviditetsutflöden under 30 dagar.

Vad betyder LCr?

Förutom stärkta kapitalkrav har baselkommittén utformat två kvantita- tiva minimistandarder för likviditet. Den första är Liquidity Coverage ratio (LCr) som syftar till att säkerställa att bankerna har tillräckligt med likvida tillgångar för att möta likviditetsstress på kort sikt.

Vad visar Balanslikviditeten?

Balanslikviditeten är ett nyckeltal som visar företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder och förutsätter att varulagret kan säljas och användas till att täcka de kortfristiga skulderna.

Vad påverkar balanslikviditet?

Det finns flera sätt som balanslikviditeten kan förbättras på. Exempelvis så kan besparingar ge en bättre balanslikviditet genom att de kortfristiga skulderna minskar. Ett annat sätt är att korta ner betalningsfristen till kunder så att pengarna kommer in fortare. Det kräver förstås att ens kunder går med på det.

Hur påverkas resultat och likviditet av en amortering?

En likviditetsbudget innehåller (budgeterade) inbetalningar och utbetalningar. Inget annat. Amorteringen är däremot en utbetalning men ingen kostnad. Den påverkar inte resultatet.

Relaterade inlägg: