Måste ett dotterföretag ha samma redovisningsprinciper som sitt moderföretag?

Måste ett dotterföretag ha samma redovisningsprinciper som sitt moderföretag?

Måste ett dotterföretag ha samma redovisningsprinciper som sitt moderföretag?

Om moderföretaget även är ett dotterföretag behöver det i vissa fall inte upprätta en koncernredovisning. Undantaget gäller om moderföretaget, som också är ett dotterföretag, har ett överordnat moderföretag som upprättar koncernredovisning för moderföretaget och dess samtliga dotterföretag.

När ska ett bolag konsolideras?

Som exempel: om moderbolaget har en kontrollerande andel som är större än 50% så används konsoliderad redovisning. I det fallet kombineras alla dotterbolagets tillgångar, skyldigheter, inkomster och utgifter med moderbolagets finansiella redovisningar.

Hur konsolidera dotterbolag?

Konsolidering av ett dotterbolag innebär att du tar med det i koncernredovisningen. Att förärva innebär till exempel att du köper majoriteten av andelarna i ett annat företag. Du förvärvar helt enkelt röstmajoriteten. Om förärvning inte är möjligt kan du även samgå med företaget.

Vilka olika lagar och normer ska en årsredovisning ta hänsyn till?

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om hur man upprättar och offentliggör en årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Lagen ska tillämpas av företag som enligt 6 kap. 1 § BFL ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. Kreditinstitut och värdepappersbolag ska i stället tillämpa ÅRKL.

Vilka bestämmelser finns det för mindre och större bolag respektive koncern när det gäller upplysningar om könsfördelning bland anställda och könsfördelning i styrelsen?

Lag (2015:813). 38 § Större företag ska lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig.

När upprättas en förvärvsanalys?

Förvärvsanalys ska göras när moderföretaget förvärvar andelar i ett annat bolag och får ett bestämmande inflytande. Man går igenom vilka skulder och tillgångar som fanns i det förvärvade bolaget vid tidpunkten för förvärvet.

Måste man upprätta koncernredovisning?

Idag måste alla större koncerner upprätta en koncernredovisning och lämna in den till Bolagsverket. Med större koncerner avses koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vilka lagar anger villkor för årsredovisning?

1 § första stycket lagen () om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § första stycket lagen () om årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat är särskilt föreskrivet i dessa lagar.

Vad är en mindre koncern?

En mindre koncern definieras i årsredovisningslagen som en koncern som inte är större. En större koncern är en koncern som antingen är noterad eller uppfyller mer än ett av de kriterier som anges i årsredovisningslagens första kapitel. I dagligt tal kallar vi dessa för regeln eller 48/96 regeln.

Relaterade inlägg: