Kan man avsäga sig LAS?

Kan man avsäga sig LAS?

Kan man avsäga sig LAS?

För att kunna avsäga sig denna rättighet krävs det att det på arbetsplatsen finns ett kollektivavtal som arbetstagaren träffas av och som innehåller regler som tillåter ett sådant avsägande. Detta är möjligt eftersom 2 § 3 st LAS tillåter att regler i kollektivavtal i dessa fall går före lagen.

När konverteras man in?

SVAR: Man konverteras efter tre års sammanlagd anställningstid räknat på en femårsperiod, vilket gäller om man haft blandade anställningar som vikariat och allmän visstidsanställning.

Kan man kringgå LAS?

Reglerna för turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Om det inte finns några lediga anställningar att omplacera övertaliga till, måste arbetsgivaren utifrån reglerna i LAS bestämma i vilken turordning de anställda ska sägas upp, innan denne säger upp någon på grund av arbetsbrist .

Hur vet jag hur många Lasdagar jag har?

Varje arbetad dag räknas som en dag enligt Las oavsett om du jobbat två eller tio timmar. Om du har ett sommarvikariat om tre månader så räknas varje dag, även arbetsfria dagar/helger, in i anställningstiden.

Vad krävs för att bli Lasad?

Inlasad blir du om du har en tidsbegränsad anställning som automatiskt övergår i en tillsvidareanställning. Det sker efter två års anställning oavsett hur många tidsbestämda anställningar du haft på arbetsplatsen. Som princip gäller samma villkor om till exempel lön och befattning när din tjänst omvandlas.

Hur får man en tillsvidareanställning?

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Relaterade inlägg: