Hur lämnar proteinet cellen?

Hur lämnar proteinet cellen?

Hur lämnar proteinet cellen?

Proteinsyntes är den process i cellen som tillverkar proteiner. Ibland används begreppet specifikt om det steg, translationen, där RNA översätts till sekvenser av aminosyror i cellens ribosomer, men oftast åsyftas en flerstegsprocess som börjar med transkription och slutar med translationen.

Vad kallas den molekyl som innehåller alla mallar för hur proteinerna ska tillverkas?

Vad kallas den molekyl som innehåller alla "mallar" för hur proteinerna ska tillverkas? Vad är lysosomer? Det är organeller där gamla proteiner kan spjälkas till aminosyror, för att sedan användas som byggstenar i proteinsyntesen.

Var sitter Alfa beta och gamma Fosfaten i ATP vilken av dessa Fosfatgrupper attackerar 3 Oh vid RNA och DNA syntes?

Vilken av dessa fosfatgrupper attackerar 3'-OH vid RNA- och DNA-syntes? Vid nukleinsyrasyntes angriper 3' OH i en växande kedja av nukleotider α-fosfatet på nästa nukleotid trifosfat som ska inkorporeras (blått), vilket resulterar i en fosfodiesterkoppling och frisättning av pyrofosfat (PPi).

Var finns de flesta enzymer som är verksamma under Citronsyracykeln?

cytoplasma. Cytoplasman innehåller organeller, d.v.s. typ små organ inuti cellen som har sin speciella funktion. Organellerna innehåller enzymer.

Vilka funktioner har nukleotider i cellen?

Nukleotiderna har en central roll i cellens funktion genom att vara energibärare och beståndsdelar i DNA och RNA. Det är viktigt att mängden nukleotider är reglerad i cellen - det finns flera sjukdomar som beror på felaktiga nukleotidnivåer.

Vad går in i citronsyracykeln?

Citronsyracykeln är ett led i cellens utvinnande av användbar energi ur olika näringsämnen, den så kallade cellandningen. I processen används syre och den karaktäriseras därför som en aerob process. Energin utvinns i form av högenergimolekylerna NADH, FADH2 och GTP (analog till ATP).

Relaterade inlägg: