Vad handlar Omvårdnadsteorierna om?

Vad handlar Omvårdnadsteorierna om?

Vad handlar Omvårdnadsteorierna om?

Behovsteorierna utgår från att omvårdnadens mål är att tillgodose mänskliga behov, interaktionsteorierna fokuserar på samspelet och den ömsesidiga relation som är grunden för omvårdnaden och systemteorierna menar att omvårdnaden försöker återskapa den balans som kan störas av sjukdom.

Vad är Katie Erikssons omvårdnadsteori?

Katie Erikssons omvårdnadsteori beskriver att människan formas i samspelet med konkreta andra såsom familj, vänner och professionella vårdare (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006, sid 54-60). Hon menar att alla människor behöver någon annan människa, som kravlöst vårdar.

Vad är Dorothea Orems Egenvårdsteori?

Orems egenvårdsteori innebär att patientens hälsa främjas av att bedriva egenvård. Autonomi innebär självständighet och självbestämmande. Patientautonomi försummas inom omvårdnaden och det är därför väsentligt att undersöka patientens uppfattning av autonomins betydelse.

Vad innebär Virginia Hendersons definition av omvårdnad?

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att en aktiv interaktion och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna identifiera de individuella omvårdnadsbehov patienten har. Att inte möta patienten i detta kan orsaka ett vårdlidande.

Vad var Florence Nightingale Omvårdnadsteori?

Florence Nightingale, som föddes 1820 och dog 1910, var inte ens särskilt skicklig på praktisk sjukvård. Däremot var hon en stjärna på att organisera en effektiv omvårdnad och en av de första som både såg och kunde bevisa att god hygien är avgörande för patientens väl och ve.

Vilka är Konsensusbegreppen för omvårdnad?

Omvårdnad anses vila på fyra konsensubegrepp (the meta paradigm of nursing) nämligen människa, hälsa, miljö och samskapande omvårdnad som även innefattar omvårdnadsaktiviteter.

Vilka former av forskning finns inom omvårdnad?

Fokus för forskningen vid sektionen för omvårdnad är patientens delaktighet och transiton inom områden så som mHälsa, ambulerande vård, fundamentala vårdbehov och anhörigstöd men sker också via metodutveckling. Forskningen spänner allt från grundforskning till kliniska interventions- och implementeringsstudier.

Relaterade inlägg: