Vad är Biogena utsläpp?

Vad är Biogena utsläpp?

Vad är Biogena utsläpp?

Koldioxiden som släpps ut när trä och annat organiskt material förbränns kallas för biogen koldioxid. En koldioxidmolekyl från ett träd som bränns har lika stor påverkan på atmosfären som en från olja, ändå klassas utsläpp från träförbränning som koldioxidneutralt.

Vad är Kolskuld?

Det påstås allt oftare i debattinlägg att användningen av biobränslen inte är klimatneutral och att det uppstår en ”kolskuld” genom att det släpps ut koldioxid även vid förbränning av biobränslen och att det tar lång tid, år, innan de träd som förbränns har vuxit upp igen så att klimateffekten blir noll.

Hur påverkar skogsnäringen klimatet?

När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träd och mark. Efter avverkning släpps koldioxid åter ut till atmosfären i takt med att kvarlämnade träddelar bryts ner och de olika produkterna efterhand bränns eller ruttnar. En del av markens växter dör och nya kommer till på hygget.

Hur mycket koldioxid släpps ut av fossila bränslen?

Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen.

Vad är Skogsbiomassa?

Skogsbiomassa är förnybar om den avverkas från skogar som förvaltas så att produktionskapaciteten inte går förlorad. Det innebär att tillväxt och därmed kapacitet att binda kol bevaras över tid och att rotationscykler får överlappa varandra.

Relaterade inlägg: