Vad säger FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och diskriminering?

Vad säger FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och diskriminering?

Vad säger FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och diskriminering?

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Vem har ansvaret för att konventioner om mänskliga rättigheter följs i en stat?

FN:s övervakningskommitté för respektive konvention granskar hur stater följer konventionerna. Vad är FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, MR-rådets uppgift? Det är det FN-organ som har det främsta ansvaret för frågor kring mänskliga rättigheter.

Vad innebär FN:s deklaration om mänskliga rättigheter?

Den uttrycker den gemensamma viljan och strävan hos FN:s medlemsstater att arbeta för mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet i alla världens länder. Deklarationen säger att envar är berättigad till dessa absoluta rättigheter, utan åtskillnad av något slag.

Vad sägs om hälsa i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter?

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening. Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag.

Hur efterlevs de mänskliga rättigheterna?

Konventionerna är avtal mellan FN och en stat. Staten som har skrivit under konventionen ska alltså följa den. Konventionerna handlar om rättigheter inom olika områden.

Relaterade inlägg: