Vad är det för skillnad på redovisning och revision?

Vad är det för skillnad på redovisning och revision?

Vad är det för skillnad på redovisning och revision?

Många tror att redovisning och revision är nästan samma sak men så är faktiskt inte fallet. Det finns en hel del skillnader mellan dessa två arbeten. Den mest uppenbara skillnaden är att redovisning och bokföring sköts av en redovisningsekonom och revision av en revisor.

När kan man välja bort revisorn?

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vad gör en Revisionskonsult?

Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Får revisor bokföra?

Kostnader för revision och revisionsarvode klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som ersättningar till revisor i kontogrupp 64. Kostnader för rådgivningsstjänster från en revisor redovisas separat från revisionskostnader men bokförs också i kontogrupp 64.

Varför ska man ha revisor?

Varför ska man ha en revisor? Revisorns roll som länken mellan klienten och klientens intressenter är också värdefull. Den kvalitetssäkrade informationen skapar trovärdighet gentemot kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder.

Vem väljer revisor?

Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av bolagsstämman eller av den som enligt bolagsordningen ska utse revisor i aktiebolaget. Andra personer, med eller utan koppling till aktiebolaget, kan också ansöka om det.

Relaterade inlägg: