Vad betyder ordet karma inom hinduismen?

Vad betyder ordet karma inom hinduismen?

Vad betyder ordet karma inom hinduismen?

Karmas lag är en lag om orsak och verkan som bestämmer hur individen ska återfödas i nästa liv – högre upp eller längre ned i den sociala hierarkin. Det gäller därför att samla på sig så mycket positiv karma som möjligt i livet genom att följa de förutbestämda levnadsreglerna i samhället.

Vad är Ahimsa inom hinduismen?

Nära kopplad till vördnaden för naturen är principen om ickevåld (ahimsa). Det är enligt hinduismen orätt att döda, ja, att överhuvudtaget tillgripa våld mot något levande, människa eller djur. Man får inte ens döda exempelvis myror eller flugor, i varje fall inte medvetet.

Vad förenar hinduer?

Men i hinduisk tradition är yoga ett bredare begrepp. Ordet betyder egentligen "förena" eller "förening". Yoga innebär en teknik att "förena" människans atman med brahman (det gudomliga). Kärlekens eller hängivelsens väg (bhaktiyoga) är den vanligaste av de fyra vägarna.

Vad är karma inom buddhismen och hinduismen?

ANNONS. Lagen om karma innebär med andra ord att omständigheter i tidigare liv avgör i vilket slags kropp själen/jaget senare reinkarneras (återföds). En annan likhet mellan hinduismen och buddhismen är att det ständiga förloppet av återfödelse (samsara) betraktas som något plågsamt som man bör befria sig från.

Vad är Ahimsa inom buddhismen?

2.1 AhimsaAhimsa är en sanskrit term som betyder ”att inte döda och inte skada”. Prefixet ”a” betyder ”inte”, och ”himsa” betyder ”våld”. Detta koncept är både familjärt och främmande för oss.

Relaterade inlägg: