Hur länge kan man sitta i häkte?

Hur länge kan man sitta i häkte?

Hur länge kan man sitta i häkte?

Häktning beslutas av domstolen efter en häktningsförhandling. Blir den misstänkte häktad får han eller hon hållas häktad högst fjorton dagar, därefter måste en ny häktningsförhandling genomföras. Det finns ingen bortre gräns för hur länge en person kan sitta häktad.

Vilket är det rätta ordet för straff inom juridiken?

Påföljd. Ett annat ord för straff. Förutom fängelse finns bland annat villkorlig dom, skyddstillsyn, böter och överlämnande till vård. Det finns också särskilda påföljder för ungdomar.

Vilka brott som ger 8 års fängelse?

-Grov misshandel och grov utpressning: fängelse i ett år och sex månader i stället för ett år. -Grovt rån och synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år i stället för fyra år. -Dråp: fängelse i åtta år i stället för sex år.

När preskriberas ett fängelsestraff?

8 och 9 §§brottsbalken. De innebär att ett fängelsestraff bortfaller om det inte börjar verkställas inom viss tid sedan domen vunnit laga kraft. Preskriptionstiden bestäms utifrån fängelsestraffets längd och är fem, tio, femton, tjugo och som längst trettio år.

Vad händer om man inte inställer sig till fängelsestraff?

Som det ser ut i dag finns det nämligen en begränsning för hur länge straffet är giltigt innan det preskriberas. Att inte inställa sig hos Kriminalvården trots att man dömts till fängelse är inte olagligt och håller man sig undan till dess att straffet preskriberats är man återigen helt fri.

Vad kallas den misstänkte?

Den som påstås ha utsatts för brottet kallas för målsägande. Det kan vara antingen en privatperson eller en juridisk person, ett företag, som är målsägande. Alla målsägande måste inte närvara under huvudförhandlingen, bara de som ska höras och svara på frågor inför rätten.

Vad är det allvarligaste brottet?

Grovt vållande till kroppsskada Vållande till kroppsskada har ansetts som grovt brott med hänsyn bland annat till att skadan förorsakats av ett skott från ett livsfarligt vapen, en pistol. Gärningsmannen dömdes till fängelse ett år och nio månader.

Relaterade inlägg: