Hur lång tid varade spanska sjukan?

Hur lång tid varade spanska sjukan?

Hur lång tid varade spanska sjukan?

Spanska sjukan var en influensapandemi (H1N1) som pågick under åren och därefter gick över utan att vi hade ett vaccin eller visste att sjukdomen orsakades av ett virus.

Hur började pandemin?

Det första kända fallet kan dock spåras till Wuhan den 1 december 2019 och under december månad ökade antalet fall i Hubei-provinsen gradvis. Av de 41 först bekräftat smittade hade 66 procent varit exponerade för en matmarknad i staden.

Hur lång var spanska sjukan?

Till Sverige kom sjukdomen sommaren 1918 och ebbade ut 1920. I Sverige dog sammanlagt 39 000 människor av spanska sjukan, vilket i jämförelse med många andra länder var ganska lite.

Finns pesten kvar?

Pest finns fortfarande i flera delar av världen, men ses nuförtiden inte i Sverige. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

När började pandemin Covid?

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.

När kom pandemin?

Efter det första bekräftade fallet av covid-19 i Sverige i slutet av januari 2020 ökade antalet fall (figur 1) och i mitten av mars fanns bekräftade fall i alla regioner. I mitten av april var smittspridningen som störst för att sedan minska i omfattning och under sommaren rapporterades relativt få fall.

När började Covid pandemin i Sverige?

Initialt under 2020 (från vecka 4) provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19. Den 13 mars (vecka 11) 2020 ändrades provtagningen eftersom situationen med covid-19 förändrats i delar av Sverige.

Relaterade inlägg: