Hur mycket odlingsbar mark har Sverige?

Hur mycket odlingsbar mark har Sverige?

Hur mycket odlingsbar mark har Sverige?

Sveriges landyta är 407 000 kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar. Av den ytan är 69 procent skogsmark och 8 procent jordbruksmark.

Hur mycket mark ligger i träda?

Arealen i träda var 137 600 hektar år 2020. Det innebär en ökning med 5 % jämfört med 2019. År 2000 var arealen i träda 247 700 hektar. Mellan 20 har arealen i träda minskat med 44 %.

Hur många hektar är Öland?

84 100 hektar eller 841 kvadratkilometer av Ölands landyta består av jordbruksmark.

När får man hugga trädan?

Från och med 1 juli får du putsa eller slå av växtligheten på trädan. Men först efter 15 augusti får du slå av och använda växtligheten som foder.

Hur mycket jordbruksmark finns i Sverige?

I Sverige har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Arealen minskar varje år. De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar, byggnader eller något annat som innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden.

Relaterade inlägg: