Vad är bokföringsmaterial?

Vad är bokföringsmaterial?

Vad är bokföringsmaterial?

Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Dessa bevis kallas verifikationer. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor. Om du inte har någon verifikation för en viss händelse så får du göra en själv.

Vad är räkenskapsinformation?

Handlingar som ofta utgör räkenskapsinformation är t. ex. beslutsprotokoll, tillståndsbevis, företagsinteckningsbrev, aktiebrev, betalningsförelägganden och skuldebrev (kommentaren till 1 kap. 2 § första stycket 8 b BFL i 7 kap.

Hur man bokför?

Du ska löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden.

Hur bokföra felaktig utbetalning?

*Välj det betalkonto som pengarna kommit in på, tex 1930 - Företagskonto. Om du sedan betalar tillbaka pengarna bokför du likadant som ovan men spegelvänt, alltså byter plats på debet och kredit.

Vad händer om man råkar bokföra fel?

Straffet för normalgraden är villkorlig dom och böter och straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i upp till 6 år.  Dina tillgångar kan också bli förverkade, det vill säga staten lägger beslag på företagets pengar.  Dessutom kan näringsförbud dömas ut.

Vad är ett bokföringsbrott?

Att åsidosätta bokföringsskyldighet genom att exempelvis låta bli att bokföra affärshändelser, låta bli att spara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen. Brottets rekvisit och straffskala finns i 11 kap. 5 § brottsbalken.

Relaterade inlägg: