Hur stor andel av Sveriges befolkning är invandrare?

Hur stor andel av Sveriges befolkning är invandrare?

Hur stor andel av Sveriges befolkning är invandrare?

De senaste åren har många invandrat från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2021 var över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 20 procent av befolkningen.

Hur många invandrare bor i Rinkeby?

Demografi. Folkmängden uppgår till 16 1 och andelen invånare som är utrikes födda är cirka 61,1 procent respektive cirka 91,3 procent med utländsk bakgrund.

Hur stor del av invandrare arbetar?

För de utrikes födda var sysselsättningsgraden 66,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20-64 år uppgick till 5,0 procent under första kvartalet 2021. Bland inrikes födda kvinnor motsvarar det 4,6 procent, och för män 5,3 procent.

Hur många invandrare jobbar inte i Sverige?

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 19,5 procent år 2021. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 5,4 procent. Gruppen utrikes födda är dock diversifierad och beroende på hur man delar in den ser bilden väldigt olika ut.

Vad jobbar invandrare med?

Lägre sysselsättning och högre arbetslöshet Generellt är utrikes födda oftare arbetslösa och i lägre utsträckning sysselsatta än svenskfödda. Till följd av de utrikes föddas lägre arbetskraftsdeltagande är skillnaden i arbetslöshet något mindre än skillnaden i sysselsättning.

Hur många invandrare är inte självförsörjande?

År 2016 var drygt 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder inte självförsörjande. Högt räknat var 38 respektive 36 procent av individer med härkomst i Afrika respektive Mellanöstern självförsörjande 2016. Motsvarande uppskattningar för inrikes födda och individer från våra nordiska grannländer låg på 73 procent.

Relaterade inlägg: